Skip to content
Javni poziv za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince u 2010.godini PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 23 Septembar 2009 09:34
Broj: 02-____________/09
Goražde,18.09.2009.godine
            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 49/06), te člana 35. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 13/07), Načelnik Općine Goražde, r a s p i s u j e
JAVNI  POZIV
za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince u 2010.godini
            Predmet Javnog poziva je finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince u 2010. godini iz slijedećih oblasti kroz koje Općina Goražde izražava javni interes:
·        obrazovanje – edukativni programi za borbu protiv aktuelnih poroka u društvu,
·        socijalna i zdravstvena zaštita - programi pomoći bolesnim i hendikepiranim osobama , djeci sa posebnim potrebama, starima i žrtvama porodičnog nasilja,
·        sport - pomoć talentiranim sportistima, te razvoj sportskih aktivnosti za djecu i omladinu,
·        kultura – afirmacija mladih stvaralaca, te očuvanje tradicije i kulturne baštine naroda BiH,
            Pravo prijave na Javni poziv imaju sve sportske, kulturne asocijacije i udruženja koja su registrovana za obavljanje sportskih, kulturnih i drugih djelatnosti na područje općine Goražde, kao i pojedinci.
            Kriteriji za dodjelu finansijskih sredstava u 2010. godini su:
I   OPĆI KRITERIJI
1. Doprinos projekta razvoju lokalne zajednice, a u skladu sa Srednjoročnom razvojnom    
     strategijom Općine Goražde.
2.  Kvalitet predloženih projekata sa konkretnim pokazateljima provodljivosti i samoodrživosti.
3. Doprinos projekta u radnoj okupaciji ili drugoj konkretnoj pomoći osobama sa invaliditetom.
II    POSEBNI KRITERIJI
a)       za sport
1.   Klub od općeg interesa za lokalnu zajednicu
2.       Razvoj amaterskog sporta i selekcije u klubu
3.       Broj angažovanih volontera i mladih
4.       Dosadašnji rad kluba
-   broj članova kluba
-   internacionalna priznanja
-  broj osvojenih medalja i postignuti plasman u takmičarskim ligama
-   historijat kluba
             5.    Broj angažovanih osoba sa hendikepom
b)      za kulturu
1.   Doprinos udruženja razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma
2.       Broj angažovanih volontera u realizaciji projekta
3.       Dosadašnji rad udruženja
- broj članova udruženja
- broj osvojenih priznanja
- broj organizovanih manifestacija u prethodnoj godini  
- historijat udruženja
c)       za udruženja
1.   Doprinos projekta u rješavanju problema i zahtjeva građana općine Goražde
2.       Broj angažovanih volontera u realizaciji projekta
3.       Dosadašnji rad i rezultati udruženja
       - broj članova udruženja
 - pregled do sada realizovanih projekata
                    - certifikati (koji su vezani za osnovnu djelatnost udruženja)
 - historijat udruženja
             4.     Doprinos projekta u rješavanju problema osoba sa invaliditetom
d)      za pojedince
1.   Doprinos projekta razvoju umjetničkog, književnog, likovnog, muzičkog, kulturnog, sportskog,  
      obrazovnog, edukativnog, debatnog, tehničkog i drugog stvaralaštva na području Općine Goražde
2.       Kvalitet i samoodrživost projekta
3.       Jasan finansijski, vremenski i metodološki plan realizacije projekta 
4.       Izvještavanje o evaluaciji i monitoringu projekta  
Eliminatorni kriteriji su:
 • Nedostaju formalni uvjeti za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija);
 • Projekat odražava ozbiljno neznanje i predrasude vezane za problem;
 • Projektu nedostaje jasan prikaz rezultata-uspješnosti u dijelu unutrašnjeg vrednovanja –evaluacije;
 • Administrativni troškovi prelaze 8% Budžeta projekta;
 • Prijedlog projekta je u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključne informacije;
 • Aktivnosti predviđene projektom već postoje /realizuju se u Općini/;
 • Nedostaje narativni i finansijski izvještaj projekta koji je finansiran iz budžeta Općine Goražde u prethodnoj godini;
 • Zapisnik sa posljednje održane skupštine udruženja.  
Projekat treba da sadrži:
-         naziv projekta,
-         naziv organizacije (adresa, telefon/fax i e-mail),
-         oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta,
-         ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema),
-         rok za podnošenje tekstualnog i finansijskog izvještaja zajedno sa (skicama, planovima, crtežima, fotografijama, kompjuterskim simulacijama, cd prezentacija i sl.),
-         Budžet projekta (navesti detaljan budžet projekta po stavkama, kao i sumu koja se potražuje),
-         Način praćenja projekta (evaluacija),
-         Ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon, e-mail) i
-         broj žiro računa.
 Uz prijavu se prilaže:
-         dokaz o sudskoj registraciji na području općine Goražde i dokaz o poreskoj registraciji,
-         finansijski i narativni izvještaj o utrošku sredstava dodjeljenih od Općine Goražde u 2009.godini,
-         kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
-         prijedlog projekta kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,
-         preporuke eksperata iz relevantne oblasti o svrsishodnosti projekta po korisniku – ukoliko ih posjeduje,
-         garanciju (izjavu) ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od druge institucije za projekat ili dio projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti po tom osnovu,
-         zapisnik sa posljednje održane skupštine udruženja.
Svi zaintersovani za učešće na Javni poziv obavezni su dostaviti navedenu dokumetaciju zajedno sa Obrascem za aplikaciju. On se može preuzeti u Centru za pružanje usluga (CSC) Općine Goražde na Info pultu ili putem Web stranice Općine Goražde.  Prijave se predaju u Centru za pružanje usluga (CSC) na protokolu Općine Goražde ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti, na adresu:
Općina Goražde, ul.Maršala Tita br.2.
Komisiji za ocjenu projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince, sa naznakom
“Ne otvaraj”
Javni poziv za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince u 2010. godini traje 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Goražde, a objaviće se i na RTV BPK Goražde i Općinskom WEB-site.
Dodatne informacije: Sve informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti putem kontakt telefona 038/241-450, lok. 210.
NAČELNIK OPĆINE
MUHAMED RAMOVIĆ
Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • ID: 245025030009
 • PDV: 4245025030009