Skip to content
GRADSKO VIJEĆE GRADA GORAŽDE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 21 Januar 2009 21:26
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine, koje funkciju vlasti vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće ima svoj Poslovnik. Općinsko vijeće broji dvadeset pet (25) vijećnika-ca. Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje četiri (4) godine, a izbor se vrši na način i postupak utvrđen Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine. U pogledu poštivanja prava nacionalnih manjina primjenjivaće se poglavlje 13.a Izbornog Zakona Bosne i Herecegovine. Organ odlučivanja u Općini je Općinsko vijeće.

 

Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti :

 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Općine;
 • usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Općine, većinom glasova od ukupnog broja vijećnika;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
 • donosi odluke o zaduživanju;
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova, mostova i dijelova naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju Općine u Savez općina i druge oblike organiziranja;
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima Općine;
 • bira i razrješava Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Vijeća;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma;
 • razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike Općine i aktivnostima Načelnikace;
 • osniva općinske službe;
 • osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za Općinu;
 • donosi Poslovnik Općinskog vijeća;
 • usvaja i donosi Plan zaštite od požara Općine Goražde;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom
Rad Općinskog vijeća je javan.
Kada je zakonom predviđeno, Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez prisustva javnosti.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja vijećnika-ca, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom, na način koji je reguliran Poslovnikom.
Statut, odluku o osnivanju, odnosno o ukidanju mjesne zajednice, suglasnost za promjene granica općine i odluku o prenošenju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja vijećnikaca. Prva sjednica Općinskog vijeća u novom sazivu, biće održana najkasnije trideset (30) dana nakon objavljenih i potvrđenih izbornih rezultata. Prvu sjednicu Općinskog vijeća u novom sazivu saziva Predsjedavajući prethodnog saziva Općinskog vijeća i njom predsjedava do izbora novog Predsjedavajućeg Općinskog. Ako Predsjedavajući Općinskog vijeća prethodnog saziva ili njegov zamjenik ne sazove konstituirajuću sjednicu u roku iz prethodnog člana, sjednicu će sazvati najstariji. Na prvoj sjednici Općinskog vijeća vrši se izbor Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća, tajnim glasanjem, većinom glasova ukupnog broja. Predsjedavajući Općinskog vijeća i Općinski načelnik-ca u općinama ili Općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda. Predsjedavajući predstavlja Općinsko vijeće i predsjedava sjednicama Općinskog Vijeća. Mandat Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća traje do isteka mandata vijećnika, osim u slučaju razrješenja ili smjene. Predsjedavajući, odnosno zamjenik Predsjedavajućeg Općinskog vijeća mogu svoju dužnost obavljati profesionalno, o čemu odlučuje Općinsko vijeće. Prava i dužnosti Predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovog zamjenika utvrđuju se Poslovnikom. Predsjedavajući i zamjenik Predsjedavajućeg Općinskog vijeća mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razriješeni ili smijenjeni prije isteka mandata odlukom Općinskog vijeća, koja je donesena većinom glasova ukupnog broja vijećnika. Općinsko vijeće ima sekretara koji je državni službenik. Sekretar Općinskog vijeća stara se o organizaciji i održavanju sjednica Općinskog vijeća, te zakonitosti akata koja donosi Općinsko vijeće. Sekretara Općinskog vijeća postavlja Općinsko vijeće, po prethodno provedenoj proceduri od strane Agencije za državnu službu. Općinsko vijeće može obrazovati stalna i povremena radna tijela, čiji se sastav, djelokrug i način rada uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća. Članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se utvrđuje odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom.

 

OPĆINSKI VIJEĆNIK

Općinski vijećnik-ca (u daljem tekstu vijećnik) je predstavnik svih građana općine u Općinskom vijeću, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i obavezama propisanim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine. Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju, a prisustvovanje sjednicama općinskog vijeća mora biti efektivno. Vijećnik se u javnom životu treba ponašati na primjeren i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit građana općine. Prava i obaveze vijećnika određene su preciznije Poslovnikom Općinskog vijeća. Vijećnici-ce odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svoje nadležnosti.

 

VIJEĆNICI U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE GORAŽDE

1. Nedim Kunovac (SDA)
2. Šemso Ferhatović (SDA)
3. Nedim Pjano (SDA)
4. Edita Gušo (SDA)
5. Mustafa Geca (SDA)
6. Bajro Obuća (SDA)
7. Meho Deljo (SDA)

8. Almir Hasanefendić (SBB)
9. Armina Marić (SBB)
10. Adis Mujagić (SBB)
11. Nusret Hubjer (SBB)
12. Amel Begović (SBIH)
13. Esad Sudić (SBIH)
14. Ramiz Drakovac (SBIH)

15. Jasmin Bešlija (SDP)
16. Senad Delić (SDP)
17. Enes Džemidžić (DF)
18. Aida Sirbubalo (DF)

19. Nermina Buljubašić (STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE)
20. Rasim Ligata (STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE)
21. Zijad Bardak (BPS Sefer Halilović)
22. Avdo Mirvić (A – SDA)
23. Jelena Mirković (LS BiH)
24. Aldijana Smailhodžić (NAŠA STRANKA)
25. Sejad Tatarin (STRANKA DIJASPORE BIH)
Share
 
Baner


Sjedište Grada Goražde

  Ulica: Maršala Tita br. 2
  73000 Goražde 
  Telefon: +387 38 221 002
  Telefon: +387 38 241 450
  Fax :+387 38 221 332
  E-mail: grad@gorazde.ba