Skip to content
GRADSKO VIJEĆE GRADA GORAŽDA PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Subota, 21 Oktobar 2017 21:26
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana grada, koje funkciju vlasti vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Grada. Gradsko vijeće ima svoj Poslovnik. Gradsko vijeće broji dvadeset pet (25) vijećnika-ca. Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri (4) godine, a izbor se vrši na način i postupak utvrđen Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine. U pogledu poštivanja prava nacionalnih manjina primjenjivaće se poglavlje 13.a Izbornog Zakona Bosne i Herecegovine. Organ odlučivanja u Gradu je Gradsko vijeće.

 

Gradsko vijeće u okviru svojih nadležnosti :

 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Grada;
 • usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Grada, većinom glasova od ukupnog broja vijećnika;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Grada u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Grada;
 • donosi odluke o zaduživanju;
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova, mostova i dijelova naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju Grada u Savez općina i gradova i druge oblike organiziranja;
 • donosi odluke o proglašenju praznika Grada;
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima Grada;
 • bira i razrješava Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Vijeća;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma;
 • razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika-ce;
 • osniva gradske službe;
 • osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za Grad;
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća;
 • usvaja i donosi Plan zaštite od požara Grada Goražda;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom
Rad Gradskog vijeća je javan. Kada je zakonom predviđeno, Gradsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez prisustva javnosti.

 

GRADSKI VIJEĆNIK

Gradski vijećnik-ca (u daljem tekstu vijećnik) je predstavnik svih građana grada u Gradskom vijeću, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i obavezama propisanim Ustavom, Zakonom i Statutom Grada. Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju, a prisustvovanje sjednicama gradskog vijeća mora biti efektivno. Vijećnik se u javnom životu treba ponašati na primjeren i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit građana grada. Prava i obaveze vijećnika određene su preciznije Poslovnikom Gradskog vijeća. Vijećnici-ce odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svoje nadležnosti.

 

VIJEĆNICI U GRADSKOM VIJEĆU GRADA GORAŽDA

1. Nedim Kunovac (SDA)
2. Šemso Ferhatović (SDA)
3. Nedim Pjano (SDA)
4. Edita Gušo (SDA)
5. Mustafa Geca (SDA)
6. Bajro Obuća (SDA)
7. Meho Deljo (SDA)

8. Almir Hasanefendić (SBB)
9. Armina Marić (SBB)
10. Adis Mujagić (SBB)
11. Nusret Hubjer (SBB)
12. Amel Begović (SBIH)
13. Esad Sudić (SBIH)
14. Ramiz Drakovac (SBIH)

15. Jasmin Bešlija (SDP)
16. Senad Delić (SDP)
17. Enes Džemidžić (DF)
18. Aida Sirbubalo (DF)

19. Nermina Buljubašić (STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE)
20. Rasim Ligata (STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE)
21. Zijad Bardak (BPS Sefer Halilović)
22. Avdo Mirvić (A – SDA)
23. Jelena Mirković (LS BiH)
24. Aldijana Smailhodžić (NAŠA STRANKA)
25. Sejad Tatarin (STRANKA DIJASPORE BIH)
Share
 
Baner


Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • E-mail: infopult@gorazde.ba