Skip to content
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Autor gorazde.ba   
četvrtak, 22 Januar 2009 09:28
NADLEŽNOSTI:
 ODGOVORNO LICE
 
 Sanid ZIRAK mr. sci.
POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
 Tel/Fax 038/221-796
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
 • -          Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • -          Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • -          Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • -          Provodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Općinskog vijeća i zaključcima općinskog načelnika;
 • -          Rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Općine, za koje nisu nadležne druge službe za upravu Općine;
 • -          Predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom obrazovanju, u skladu sa zakonom;
 • -          Sprovodi utvrđenu politiku u skladu sa strateškim dokumentima i Zakonom o udruženjima i fondacijama;
 • -          Vrši implementaciju Zakona o javnim ustanovama i preduzećima, kojima je Općina Goražde osnivač iz
 •  nadležnosti Službe;
 • -          Analizira stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
 • -          Rješava u upravnim stvarima iz oblasti društvenih djelatnosti;
 • -          Osigurava primjenu i implementaciju ZOSPI-a;
 • -          Učestvuje u provođenju sportskih manifestacija i manfestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja prema utvrđenom Kalendaru;
 • -          Prati stanje i predlaže mjere na unapređenju politike finansiranja iz oblasti nauke, obrazovanja, kulture, sporta, vjerskih pitanja;
 • -          Predlaže mjere za unapređenje vjerskih sloboda i u tom cilju surađuje sa Komisijom za vjerska pitanja Općinskog vijeća Općine Goražde i vjerskim zajednicama;
 • -          Predlaže mjere za unapređenje blagovremenog, efikasnog i pravilnog informisanja građana i unapređenje slobode govora i štampe;
 • -          Vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
 • -          Vrši sve personalne poslove za funkcionere, službenike i namještenike Općinskih službi;
 • -          Radi na izradi izvještaja, informacija i svih drugih stručnih materijala iz oblasti personalnih poslova;
 • -          Izrađuje programe za stručno usavršavanje službenika i namještenika;
 • -          Obavlja poslove na izdavanju radne knjižice prvi put i duplikata i vrši promjene podataka u njima;
 • -          Vrši pohranu radnih knjižica dostavljenih od strane preduzeća i drugih pravnih subjekata;
 • -          Vrši poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema Općine.
 • -          Vrši poslove informisanja i stvaranja uvjeta za razvoj i slobodno djelovanje informativnih medija iz nadležnosti Općine;
 • -          Pomaže u vršenju kabinetskih, protokolarnih, operativno-tehničkih i drugih poslove za potrebe općinskog načelnika;
 • -          Sarađuje sa pravnim licima koja se bave poslovima izrade programskih paketa za općinske službe;
 • -          Obavlja poslove pisarnice i arhive;
 • -          Vrši ovjeru prepisa i rukopisa te legalizaciju potpisa;
 • -          Vrši poslove digitalizacije arhivske građe i stara se o njenom čuvanju;
 • -          Vrši poslove građanskih stanja u matičnom i mjesnim uredima Općine;
 • -          Stara se o implementaciji Izbornog zakona BiH u koordinaciji sa CIK-om i OIK-om;
 • -          Vodi aktivnosti iz domena međunarodne saradnje - potpisivanja memoranduma, sporazuma i povelja o bratimljenju i sl. iz nadležnosti Općine;
 • -          Vrši saradnju sa međunarodnim organizacijama;
 • -          Stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti iz domena zajedničkih poslova
 • -          Vrši opsluživanje telefonske centrale;
 • -          Vrši dostavu pošte adresarima;
 • -          Stara se o održavanju električne i vodovodne instalacije u zgradi;
 • -          Vrši tekuće opravke objekta, sredstava rada i uređaja;
 • -          Obezbjeđuje korištenje voznog parka Općine za potrebe načelnika, općinskih službi i Vijeća i održava vozni park;
 • -          Osigurava održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama;
 • -          Vrši fizičko obezbjeđenje zgrade;
 • -          Obavlja poslove recepcije;
 • -          Vrši ugostiteljske usluge;
 • -          Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Općine.
Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • E-mail: infopult@gorazde.ba