Skip to content
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Petak, 08 Februar 2019 18:25


Civilna zaštita obuhvata sistem zaštite i spašavanja ljudi biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih, historijskih i drugih dobara i okoliša od prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća ili ratnih opasnosti, prava i dužnosti građana, privrednih društava i drugih pravnih lica te druga pitanja od značaja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Grada;
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Grada;
 • Priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 • Prati stanje, priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Gradu;
 • Organizira gradski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • Priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada;
 • Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima;
 • Poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada, u skladu sa zakonom, propisima Kantona i Grada;
 • Obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice Grada Goražda  i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite;
 • Definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama Gradske uprave;
 • Izrađuje plan zaštite od požara Grada i osigurava njegovu realizaciju uz učešće ostalih službi Gradske uprave;Planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;
 • Pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;
 • Ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području Grada;
 • Ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih Gradova i Općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • Vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su joj određeni Federalnim zakonom, zakonom Kantona i odlukama Gradskog vijeća;
 • Sprovodi zakonitost u radu i koordinira rad organa mjesnih zajednica i Grada, rješava sve zahtjeve i podneske od strane mjesnih zajednica;
 • Učestvuje u izradi programa rada, izvještaja o radu i sve druge tražene informacije u vezi sa radom mjesnih zajednica;
 • Učestvuje i pomaže organima mjesnih zajednica u aktivnostima oko izbora u mjesnim zajednicama;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.

MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Služba civilne zaštite planira i priprema:

 • mjere i postupke zaštite i spašavanja u slučaju postojanja neposredne opasnosti od nastajanja prirodnih i drugih nesreća,
 • mjere i postupke zaštite i spašavanja tokom trajanja prirodnih i drugih nesreća,
 • mjere i postupke za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodnih i drugih nesreća.

Od 15 planiranih mjera zaštite i spašavanja, na području općine aktuelne su slijedeće:

ZAŠTITA OD NUS-a

Služba civilne zaštite je u saradnji sa BHMAC-om Sarajevo izradila kartu, na kojoj su prikazane sumnjive površine i površine koje su deminirane. Zainteresirani građani mogu dobiti podatke o zagađenosti minama u Službi civilne zaštite. Redovno se vrši obilježavanje minskih polja i zaprečavanje puteva koji vode u minska polja, kao i njihovo deminiranje. Vrši se i pojedinačno uklanjanje i uništavanje NUS-a. Građani bez ikakvih provjera i prijetnji zakonskim sankcijama, mogu predati ili prijaviti zaostalo ratno oružje, municiju, mine i eksploziv, Policijskoj stanici ili Službi civilne zaštite na telefon: 038/228-651 ili specijalizovanoj jedinici za NUS na telefon: 061/203-844. Takođe, sakupljanjem materijala, ratnog oružja, mina i eksploziva vrši se za vrijeme «ŽETVE», u organizaciji civilne zaštite na određenim punktovima.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD POŽARA

U slučaju izbijanja požara odmah pristupite gašenju priručnim sredstvima, ukoliko je to moguće, i obavijestite TVJ Goražde 038/221-326, MUP 038/221-125, Centar za obavještavanje 038/223-840.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA VODI I POD VODOM

Radi mogućeg izlijevanja rijeke Drine i njenih pritoka, civilna zaštita organizuje preventivne mjere i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od poplava, orgnizuje izmiještanje stanovništva i snadbijevanje osnovnim potrebama. Takođe, civilna zaštita organizuje mjesno stanovništvo za otklanjanje snježnih nanosa iznad 50 cm visine.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD RUŠENJA

Na području Grada još uvijek postoje objekti koji su opasni po građane. U cilju zaštite ti objekti su obilježeni raznim znacima upozorenja, zatim su obavještena pravna i fizička lica da su dužna da otklone opasnosti. Zadatak je stalan.

Civilna zaštita provodi preventivne mjere zaštite od klizanja tla. Za spriječavanje pojave novih klizišta mogu najviše doprinijeti građani u smislu: – zaustavljanja neregularne izgradnje, čuvanja i zasađivanja odgovarajućih vrsta drveća, izbjegavanja bilo kakvih zemljanih radova bez odobrenja nadležnih službi i dr.

SKLONIŠTA

 • Kućna i blokovska skloništa u miru mogu se davati na korištenje za druge namjene pravnim i fizičkim licima po osnovu ugovora ili utvrđenom instrukcijom vodeći računa o slijedećem:
 • da se u njima ne vrše građevinske rekonstrukcije, koje bi uticale na promjene njihove osnovne namjene,
 • da se ne koriste u svrhe koje bi pogoršale sigurnost i higijensko tehničke karakteristike skloništa,
 • da se u prostorijama skloništa ne postavljaju pregrade i da se ne skladišti rastresita roba.
Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • ID: 4245025030009
 • PDV: 245025030009