Skip to content
SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Petak, 08 Februar 2019 19:17


Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu kao prvostepeni organ vrši poslove na zaštiti i rješava o pravima pripadnika boračkih populacija. Osnovna prava ovih populacija regulisana su Federalnim zakonima i to: Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakon o dobitnicima najvećih ratnih priznanja, Zakon o demobilisanim borcima, preuzeti Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca, Zakon o zaštiti pripadnika NOR-a, Zakon o nosiocima partizanske spomenice i Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u BPK-a Goražde.

Osnovna prava propisana ovim zakonima su:

 • Porodična invalidnina i uvećana porodična invalidnina;
 • Lična invalidnina, ortopedski dodatak i njega i pomoć drugog lica;
 • Novčani dodatak dobitnika najvećih ratnih priznanja - odlikovanja;
 • Osnovno obezbjeđenje demobilisanih boraca;
 • Zdravstvena zaštita;Pomoć u slučaju smrti;
 • Banjsko-klimatsko liječenje;
 • Povlaštena vožnja;

Pored ostvarivanja osnovnih prava u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu ostvaruju se prava na jednokratne novčane pomoći, pomoći u liječenju i nabavci lijekova po Odluci Gradskog vijeća, izdaju se uvjerenja o visini primanja, vrši se pružanje pravne pomoći za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boračkih populacija, obrađuje dokumentacija za dodjelu kredita putem banaka, vrše obustave i pružaju druge vrste pomoći ovim populacijama u rješavanju socijalno-statusnih pitanja.

NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Pruža zaštitu i ostvarivanje prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca;
 • Rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske i socijalne zaštite u skladu sa Federalnim i Kantonalnim zakonima;
 • Provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje i ostvarivanje prava i rješavanje socijalno statusnih pitanja lica iz reda boračkih populacija i lica koja su u stanju socijalne potrebe;
 • Provodi postupak i donosi rješenja u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • Predlaže novčana sredstva u Budžetu Grada za boračke populacije i sufinansiranje rada udruženja boračkih populacija i socijalna pitanja;
 • Prati stanje, vodi statistiku i drugu odgovarajuću evidenciju iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • Vodi knjigovodstvo i vrši obračun priznatih prava korisnika boračko-invalidske zaštite;
 • Vrši stručne i administrativne poslove za komisiju za ocjenjivanje vojnog invaliditeta i ocjene radne sposobnosti korisnika, Federalnog i Kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja i druga radna tijela Gradskog vijeća i općinskog načelnika;
 • Dostavlja izvještaje, informacije i analize Federalnom i Kantonalnom ministarstvu za boračka pitanja, Gradskom vijeću i Gradonačelniku;
 • Vrši saradnju sa vojnim i civilnim strukturama radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti;
 • Vrši saradnju i koordinaciju sa mjesnim zajednicama i udruženjima u cilju rješavanja socijalno-statusnih pitanja korisnika boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Gradske uprave.

NAPOMENA:

Sve informacije vezane za rješavanje socijalno-statusnih pitanja vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova porodica poginulih i umrlih boraca, demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica mogu se dobiti u  zgradi Gradske uprave – Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu II sprat kancelarija broj: 40, 41 i 50.i u Centru za pružanje usluga građanima ili tel. br. 221-002 i 241-450 lokali 214, 215 i 228.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • ID: 4245025030009
 • PDV: 245025030009