Skip to content
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Petak, 08 Februar 2019 20:08


NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Provodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Gradskog vijeća i zaključcima Gradonačelnika;
 • Rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Grada, za koje nisu nadležne druge službe Gradske uprave;
 • Predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom obrazovanju, u skladu sa zakonom;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u skladu sa strateškim dokumentima i Zakonom o udruženjima i fondacijama;
 • Vrši implementaciju Zakona o javnim ustanovama i preduzećima, kojima je Grad Goražde osnivač iz nadležnosti Službe;
 • Analizira stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
 • Rješava u upravnim stvarima iz oblasti društvenih djelatnosti;
 • Osigurava primjenu i implementaciju ZOSPI-a;
 • Učestvuje u provođenju sportskih manifestacija i manfestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja prema utvrđenom Kalendaru;
 • Prati stanje i predlaže mjere na unapređenju politike finansiranja iz oblasti nauke, obrazovanja, kulture, sporta, vjerskih pitanja;Predlaže mjere za unapređenje vjerskih sloboda i u tom cilju surađuje sa Komisijom za vjerska pitanja Gradskog vijeća Grada Goražde i vjerskim zajednicama;
 • Predlaže mjere za unapređenje blagovremenog, efikasnog i pravilnog informisanja građana i unapređenje slobode govora i štampe;
 • Vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja o pravima i obavezama iz radnih odnosa;Vrši sve personalne poslove za funkcionere, službenike i namještenike Gradskih službi;
 • Radi na izradi izvještaja, informacija i svih drugih stručnih materijala iz oblasti personalnih poslova;
 • Izrađuje programe za stručno usavršavanje službenika i namještenika;
 • Obavlja poslove na izdavanju radne knjižice prvi put i duplikata i vrši promjene podataka u njima;
 • Vrši pohranu radnih knjižica dostavljenih od strane preduzeća i drugih pravnih subjekata;Vrši poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema Gradske uprave;
 • Vrši poslove informisanja i stvaranja uvjeta za razvoj i slobodno djelovanje informativnih medija iz nadležnosti Grada;
 • Pomaže u vršenju kabinetskih, protokolarnih, operativno-tehničkih i drugih poslove za potrebe Gradonačelnika;
 • Sarađuje sa pravnim licima koja se bave poslovima izrade programskih paketa za općinske službe;
 • Obavlja poslove pisarnice i arhive;Vrši ovjeru prepisa i rukopisa te legalizaciju potpisa;
 • Vrši poslove digitalizacije arhivske građe i stara se o njenom čuvanju;Vrši poslove građanskih stanja u matičnom i mjesnim uredima;
 • Stara se o implementaciji Izbornog zakona BiH u koordinaciji sa CIK-om i GIK-om;
 • Vodi aktivnosti iz domena međunarodne saradnje - potpisivanja memoranduma, sporazuma i povelja o bratimljenju i sl. iz nadležnosti Grada;
 • Vrši saradnju sa međunarodnim organizacijama;
 • Stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti iz domena zajedničkih poslovaVrši opsluživanje telefonske centrale;
 • Vrši dostavu pošte adresarima;Stara se o održavanju električne i vodovodne instalacije u zgradi;
 • Vrši tekuće opravke objekta, sredstava rada i uređaja;
 • Obezbjeđuje korištenje voznog parka Gradske uprave za potrebe gradonačelnika, gradskih službi i Vijeća i održava vozni park;
 • Osigurava održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama;
 • Vrši fizičko obezbjeđenje zgrade;
 • Obavlja poslove recepcije;
 • Vrši ugostiteljske usluge;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.
Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • ID: 4245025030009
 • PDV: 245025030009