Skip to content
SLUŽBA ZA FINANSIJE, TREZOR I PRIVREDU PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Ponedjeljak, 13 Maj 2019 18:19


NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Vrši poslove u vezi sa izradom Budžeta Grada;
 • Vrši poslove u vezi sa izvršenjem Budžeta Grada i sve druge poslove u vezi sa Budžetom;
 • Vrši kontiranje i knjiženje svih transakcija finansijskog poslovanja računa Budžeta Grada;
 • Vrši poslove u vezi sa izradom završnog računa Grada i zaključivanje poslovnih knjiga;
 • U skladu sa zakonom propisanim rokovima vrši odlaganje i čuvanje finansijske dokumentacije;
 • Vodi sve trezorske poslove u skladu sa zakonom;
 • Vrši poslove kompletiranja, kontrolisanja, likvidiranja faktura i ispostavljanje naloga za plaćanje;
 • Vodi knjige ulaznih i izlaznih faktura, kao i obaveza i potraživanja;
 • Prikuplja, sređuje i kontroliše podatke koji se odnose na plaće i druge naknade za sve zaposlene;
 • Vrši obračunavanje plaća, poreza i doprinosa iz plaća i drugih naknada, kao i vođenje službenih evidencija o plaćama i drugim naknadama;
 • Vrši blagajničko poslovanje i vođenje propisanih evidencija o istom;
 • Vrši naplatu administrativnih taksi i polaganje istih na žiroračun Grada;
 • Vrši nabavku i vodi knjigovodstvo stalnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala;
 • Vodi upravni postupak iz oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva, obrta, saobraćaja i drugih privrednih djelatnosti;
 • Vodi zakonom propisane registre i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;
 • Vrši finansijske i administrativno-pravne poslove u vezi sa davanjem u zakup i na korištenje poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Grada;
 • Vrši ovjeru trgovačkih knjiga, normativa i cjenovnika;
 • Vodi upravni postupak iz nadležnosti poljoprivrede i vodoprivrede, određenih zakonom i drugim propisima;
 • Vodi sve zakonom propisane evidencije i registre;
 • Vrši upravljanje vodnim javnim dobrima u vlasništvu Grada Goražda II kategorije;
 • Vrši upravljanje javnim putnim dobrima iz nadležnosti Grada,
 • Vrši poslove iz domena ribarstva utvrđene zakonom;
 • Prati i proučava stanje u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede;
 • Izrađuje i održava bazu podataka poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivrednog zemljišta i drugih podataka u digitalnom obliku, iz nadležnosti Grada;
 • Izrađuje prijedloge programa i planova korištenja poljoprivrednog zemljišta od interesa za Grad, u skladu sa propisima iz ove oblasti;
 • Vrši sve administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.
Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • ID: 4245025030009
 • PDV: 245025030009